Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową

nt. „GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA JAKO SEKTOR GOSPODARKI NARODOWEJ”,

czwartą z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”

w trakcie której odbędzie się także sesja specjalna „Zrównoważony rozwój a sektor agrobiznesu” (w języku angielskim) – informacja na dole strony

Warszawa, 6 grudnia 2012 r.

E N G L I S H   V E R S I O N


Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w konferencji.

Zapraszamy do obejrzenia GALERII fotografii z konferencji.


NA SKRÓTY

Pliki sprawdzone i uaktualnione 2012-11-28

*) preferujemy elektroniczne wypełnienie karty zgłoszenia


ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Rola agrobiznesu w gospodarce krajów o różnym poziomie rozwoju
 2. Przemiany  strukturalne w sektorze agrobiznesu na tle przemian w gospodarce narodowej
 3. Problem bezpieczeństwa żywnościowego w teorii i praktyce
 4. Wpływ gospodarki żywnościowej na dobrobyt
 5. Znaczenie gospodarki żywnościowej dla krajowego rynku pracy
 6. Wpływ kryzysu gospodarczego na sektor agrobiznesu
 7. Ceny w sektorze rolno-żywnościowym na tle cen w gospodarce narodowej

KOMITET ORGANIZACYJNY / KONTAKT

Przewodnicząca

Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW

Tel. (+4822) 593 40 39

Sekretarz

Dr Grzegorz Sobiecki

Tel. (+4822) 593 40 33

e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl


PUBLIKACJA

Wszystkie artykuły podlegają recenzji.

Artykuły w języku polskim przyjęte do druku zostaną opublikowane w

 • Zeszytach Naukowych SGGW w Warszawie, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej  lub
 • Rocznikach Naukowych Ekomomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Artykuły w języku angielskim przyjęte do druku zostaną opublikowane w

 • Zeszytach Naukowych SGGW w Warszawie, seria Problemy Rolnictwa Światowego.

Zestaw publikacji uczestnicy otrzymają w dniu konferencji.


KALENDARIUM KONFERENCJI

30.07.2012 [zmiana!] –  Zgłoszenie udziału w konferencji i nadsyłanie referatów

15.08.2012 [zmiana!] –  Decyzja Rady Naukowo-Programowej o przyjęciu referatu do druku

15.09.2012 –  Wniesienie opłaty konferencyjnej i przesłanie potwierdzenia

Zgłoszenia i referaty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl


OPŁATY

Koszt uczestnictwa w konferencji z publikacją wynosi  750 zł i obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, wydanie zaakceptowanego referatu w recenzowanej publikacji naukowej oraz obiad.

Koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji wynosi 300 zł i obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz obiad.

W przypadku uczestnictwa w konferencji dwóch lub więcej autorów, jeden z nich płaci pełną opłatę za uczestnictwo (750 zł) a pozostali sam koszt uczestnictwa (300 zł).

Opłaty należy wnosić na konto:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa
Numer rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230
z dopiskiem: kod pracy 507-20-08020001 oraz podaniem  imienia i nazwiska uczestnika (tytuł przelewu „opłata konferencyjna” nie powinien zawierać rozróżnienia „z publikacją” lub „bez publikacji”)SESJA SPECJALNA

„SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND AGRIBUSINESS”

W ramach konferencji „Gospodarka żywnościowa jako sektor gospodarki narodowej” 6 grudnia 2012r. odbędzie się specjalna sesja tematyczna „Zrównoważony rozwój a sektor agrobiznesu” (Sustainable Development and Agribusiness), organizowana przez Visegrad University Association.

Sposób zgłaszania i opłaty są takie same jak, dla całej konferencji. Prosimy o zaznaczenie, że przesyłany referat dotyczy sesji specjalnej.

Termin przesyłania referatów na sesję specjalną mija 15 października 2012r.

Zakres tematyczny sesji specjalnej:
 1. Methodologies for Measuring Sustainability in the Food System.
 2. Economic Valuation of New Technologies and Institutional Innovations for Improving Sustainability in Agribusiness.
 3. Impact Assessment of New Sustainable Food Chains, New Technologies and Governance Structures.
 4. The Role of Policy Measures in ensuring sustainability of agribusiness sector.
 5. Main Dimensions of change of the CAP and its implications for the sustainability of agribusiness.

Na tę sesję przyjmujemy referaty wyłącznie w języku angielskim. Wymogi edytorskie pozostają niezmienione, natomiast przesłane i zaakceptowane referaty zostaną opublikowane. Artykuły przyjęte do druku zostaną opublikowane w:

 • Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • osobnej monografii (dotyczy wyłącznie referatów przesłanych na tę sesję!)