KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ

zaprasza na konferencję naukową na temat:

WSPÓŁCZESNE DYLEMATY

ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

XI z cyklu konferencji

„Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”

Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w Warszawie.

Zgłoszenie udziału w konferencji:

Przesłane i zaakceptowane referaty zostaną opublikowane w jednym z trzech periodyków.

Do pobrania:

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 1. Rola kobiet w rozwoju obszarów wiejskich
 2. Ewoluujący rynek pracy na obszarach wiejskich
 3. Miejsce i rola przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
 4. Wsparcie instytucjonalne rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa
 5. Wspólna Polityka Rolna w warunkach globalizacji
 6. Aspekty rolno-środowiskowe we współczesnym rozwoju gospodarki narodowej
 7. Alternatywne kierunki produkcji w rolnictwie a współczesne trendy konsumpcji

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW
 • Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. nadz. SGGW
 • Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. nadz. SGGW
 • Dr hab. Sylwester Kozak, prof. nadz. SGGW
 • Dr hab. Aldona Zawojska, prof. nadz. SGGW
 • Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz
 • Dr hab. Agnieszka Borowska -Przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Jan Hybel, prof. emerytowany SGGW
 • Dr hab. Maria Zajączkowska, prof. emerytowany SGGW
 • Dr Simonida Vukadinovic, Uniwersytet Educons (Serbia)
 • Dr Gintarė Edintaitė, Uniwersytet Techniczny w Kownie (Litwa)
 • Dr inż. Piotr Adamczyk
 • Dr inż. Mariusz Chądrzyński
 • Dr inż. Kinga Gruziel
 • Dr inż. Anna Kłoczko-Gajewska
 • Dr Dorota Kmieć
 • Dr inż. Jacek Maśniak
 • Dr inż. Aneta Mikuła
 • Dr inż. Małgorzata Raczkowska
 • Dr Monika Utzig
 • Dr Michał Wielechowski
 • Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: Dr hab. Agnieszka Borowska

Sekretarze: Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal, Dr inż. Piotr Adamczyk

Kontakt:

tel.: (+48 22) 59 340 30, (+48 22) 59 340 34, (+48 22) 59 340 37

e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl

Członkowie:

 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW
 • dr hab. Aldona Zawojska, prof. nadz. SGGW
 • dr hab. Sylwester Kozak, prof. nadz. SGGW
 • dr hab. Andrzej Jędruchniewicz
 • dr inż. Mariusz Chądrzyński
 • dr inż. Kinga Gruziel
 • dr Anna Kłoczko-Gajewska
 • dr inż. Aneta Mikuła
 • dr inż. Małgorzata Raczkowska
 • dr Monika Utzig
 • dr Michał Wielechowski
 • mgr inż. Anna Urbanek
 • mgr Beata Horbowiec-Janucik
 • mgr Łukasz Grzęda
 • mgr Dawid Bródka
 • mgr Bartosz Golnik

KALENDARIUM KONFERENCJI

e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl

 • 20.11.2019 r. Ostateczny termin opłaty konferencyjnej i wysłania potwierdzenia
 • 30.11.2019 r. Kwalifikacja artykułów do periodyków – czasopism lub monografii

Artykuły przysłane po terminie nie będą przyjmowane.

PUBLIKACJE I WYMOGI EDYTORSKIE

Wszystkie artykuły podlegają podwójnej recenzji.

Zgłoszone artykuły (w języku polskim lub angielskim) zostaną zakwalifikowane do jednego z następujących czasopism:

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (5 pkt)

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego (5 pkt)

lub monografii wydanej w Wydawnictwie SGGW w Warszawie.

 

Prosimy o przygotowanie artykułu zgodnie z wymogami wskazanego czasopisma znajdującymi się na stronie internetowej:

Warunkiem publikacji jest otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji.

Część referatów zostanie opublikowana po konferencji (w I półroczu 2020 roku).

OPŁATY

Koszt uczestnictwa w konferencji z publikacją wynosi 1000 zł i obejmuje:

publikację artykułu, uczestnictwo w obradach oraz obiad.

Koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji (w tym z możliwością wygłoszenia referatu) wynosi 300 zł i obejmuje: uczestnictwo w obradach oraz obiad.

W przypadku uczestnictwa kilku współautorów artykułu, pełna opłata (1000 zł) dotyczy jednego autora, dla pozostałych osób opłata za uczestnictwo wynosi po 300 zł.

W przypadku niezakwalifikowania artykułu do publikacji pobrana będzie opłata organizacyjna

w wysokości 300 zł.

Nie przewiduje się publikacji artykułu bez udziału w konferencji.

Proces recenzji artykułu zostanie uruchomiony po otrzymaniu wpłaty.

Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji najpóźniej do dnia 30.11.2019 r. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.

Opłaty należy wnosić na konto:

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bank: Bank Pekao S.A. O/Warszawa

Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

Z DOPISKIEM: 507 – 20 – 910200 – R 00289 – 99 IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

ADRES ORGANIZATORA Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Instytut Ekonomii i Finansów

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166, budynek 5

02-787 Warszawa

Tel. (+48 22) 593 40 30, 593 40 34, 593 40 37

Fax (+48 22) 593 40 31

e-mail: kepg@sggw.pl