Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej (Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW) zaprasza na Międzynarodową konferencję naukową nt.

„CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU”,

siódmą z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”

Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2015 r. w Warszawie.

Zgłoszenia i referaty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres
e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl

Przesłane i zaakceptowane referaty zostaną opublikowane w jednym z pięciu periodyków.

E N G L I S H V E R S I O NKomunikat_3

DO POBRANIA

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Teoria cen.
 2. Ceny czynników wytwórczych (pracy, ziemi i kapitału) i produktów rolno-żywnościowych.
 3. Ceny a wahania koniunktury.
 4. Zarządzanie ryzykiem cenowym.
 5. Rynki finansowe a ceny w sektorze agrobiznesu.
 6. Wycena dóbr publicznych w biogospodarce.
 7. Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne efekty kształtowania się cen.

Skład Rady Naukowo-Programowej

Przewodnicząca

 • Dr hab. Aldona Zawojska

Honorowi członkowie:

 • Prof. dr hab. Jan Hybel
 • Dr hab. Włodzimierz Wójcicki, prof. SGGW
 • Dr hab. Maria Zajączkowska, prof. SGGW

Członkowie:

 • Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW – Dziekan WNE
 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW – Kierownik KEiPG
 • Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
 • Dr Piotr Adamczyk
 • Dr Agnieszka Borowska
 • Dr Mariusz Chądrzyński
 • Dr Andrzej Jędruchniewicz
 • Dr Anna Kłoczko-Gajewska
 • Dr Monika Utzig

 

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca

Dr hab. Aldona Zawojska

Tel. (+48) (22) 59 340 39

Sekretarze

Dr Ewa Ferens

tel. (+48) (22) 59 340 32

Dr Kinga Gruziel

tel. (+48) (22) 59 340 32

Dr Małgorzata Raczkowska

tel. (+48) (22) 59 340 38

Członkowie

 • Dr Ewa Krawczyk
 • Dr Jacek Maśniak
 • Dr Aneta Mikuła
 • Dr Grzegorz Sobiecki
 • Dr Joanna Wrzesińska-Kowal
 • Mgr Michał Chmielewski
 • Mgr Przemysław Sałek
 • Mgr Magdalena Stefaniak
 • Mgr Anna Urbanek
 • Mgr Adam Zając

e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl

Kalendarium konferencji

31.07.2015 Zgłoszenie udziału w konferencji i przesłanie głównych tez artykułu (long abstract) – ok. 2500 znaków ze spacjami

14.08.2015 Akceptacja zgłoszonych streszczeń

14.09.2015 Przesłanie pełnych tekstów artykułów

14.09.2015 Wniesienie opłaty konferencyjnej i przesłanie potwierdzenia

 

Zgłoszenia i artykuły prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kepg_konferencja@sggw.pl

 

PUBLIKACJA

Wszystkie artykuły podlegają podwójnej recenzji.

Artykuły (w języku polskim lub angielskim) po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w jednym z następujących czasopism:

 • Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia (10 pkt)
 • Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (8 pkt)
 • Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (8 pkt)
 • Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego (8 pkt)

 

Po zakwalifikowaniu artykułu do konkretnego czasopisma autorzy będą poproszeni o dostosowanie formy artykułu do wymogów redakcyjnych.

 

Opłaty

Koszt uczestnictwa w konferencji z publikacją wynosi 1200 zł i obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, publikację artykułu oraz bufet kawowy i obiad.

Koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji wynosi 300 zł i obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz bufet kawowy i obiad.

W przypadku niezakwalifikowania referatu do publikacji pobrana będzie opłata organizacyjna w wysokości 200 zł.

Przy uczestnictwie wielu współautorów artykułu, pełna opłata (1200 zł) dotyczy jednego autora, a dla pozostałych wynosi ona 300 zł.

Nie ma możliwości publikacji artykułów bez udziału w konferencji.

Opłaty należy uiścić na konto

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa

Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

Subkonto (dopisek: „kod pracy”) 507-20-080200-M-00117-99

TYTUŁ: „opłata konferencyjna za 1. IMIĘ i NAZWISKO, 2. IMIĘ i NAZWISKO itd….”

Adres organizatora

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166, budynek 5
02-787 Warszawa

Tel. (+48) (22) 593 40 35, (+48) (22) 593 40 32
Fax (+48) (22) 593 40 31
e-mail: kepg@sggw.pl

Start

Szczegółowe informacje, w tym formularze zgłoszeniowe, wymogi edytorskie, program konferencji oraz dodatkowe informacje praktyczne są umieszczone na stronie WWW: