Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej (Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW) zaprasza na międzynarodową konferencję naukową nt.

„PROBLEMY OBSZARÓW WIEJSKICH I SEKTORA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEGO
Z PERSPEKTYWY WSPÓŁCZESNYCH NURTÓW EKONOMII”
,

piątą z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”

Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2013 r. (czwartek) w Warszawie.

Zgłoszenia i referaty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres
e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl

Przesłane i zaakceptowane referaty zostaną opublikowane w jednym z trzech periodyków.

E N G L I S H V E R S I O N


Szanowni Goście, dziękujemy za udział w konferencji.

Zapraszamy do obejrzenia GALERII FOTOGRAFII.


PLIKI DO POBRANIA

Pliki sprawdzone i uaktualnione 2013-12-04


ZAKRES TEMATYCZNY

  1. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie z perspektywy nowej ekonomii politycznej.
  2. Gospodarka rolno- żywnościowa w ujęciu interdyscyplinarnym.
  3. Współczesne koncepcje dobrobytu ekonomicznego i społecznego w odniesieniu do obszarów wiejskich.
  4. Rynki, przedsiębiorstwa i biurokracja jako mechanizmy koordynacji procesów gospodarczych (structure of governance).
  5. Niesprawności rynku lub państwa w sektorze rolno-żywnościowym.
  6. Aktualne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich z perspektywy współczesnej ekonomii.

KOMITET ORGANIZACYJNY / KONTAKT

Przewodnicząca

Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW

Tel. (+4822) 593 40 39

Sekretarz

Dr Anna Kłoczko-Gajewska

Tel. (+48) 22 59 34 036

e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl


PUBLIKACJA

Wszystkie artykuły podlegają recenzji. Przesłane i zaakceptowane referaty zostaną opublikowane w jednym z trzech periodyków.

Artykuły w języku polskim przyjęte do druku zostaną opublikowane w

  • Zeszytach Naukowych SGGW w Warszawie, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (7 pkt) [Wymogi redakcyjne] lub
  • Rocznikach Naukowych Ekomomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (8 pkt)
    [Wymogi redakcyjne]

Artykuły w języku angielskim przyjęte do druku zostaną opublikowane w

Po zakwalifikowaniu artykułu do konkretnego czasopisma autorzy będą poproszeni o dostosowanie formy artykułu do wymogów danych redakcji. Prosimy o zapoznanie się z profilem i wymaganiami czasopism.

Część artykułów zostanie wydana po konferencji (w I kwartale 2014 r.)


KALENDARIUM KONFERENCJI

24.06.2013 – Zgłoszenie udziału w konferencji i przesyłanie głównych tez artykułu (rozszerzone streszczenie) – ok 2500 znaków ze spacjami

05.07.2013 – Akceptacja zgłoszonych streszczeń

09.09.2013 – Przesłanie pełnych tekstów artykułów

30.09.2013 – Decyzja o przyjęciu referatu do publikacji

15.10.2013 – Wniesienie opłaty konferencyjnej i przesłanie potwierdzenia


OPŁATY

Koszt uczestnictwa w konferencji z publikacją artykułu wynosi 950 zł i obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, wydanie zaakceptowanego referatu w recenzowanej publikacji naukowej oraz obiad.

Koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji artykułu wynosi 300 zł i obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz obiad.

W przypadku uczestnictwa w konferencji dwóch lub więcej autorów, jeden z nich płaci pełną opłatę za uczestnictwo (950 zł) a pozostali sam koszt uczestnictwa (300 zł).

Nie przewiduje się publikacji bez udziału w konferencji.

Opłaty należy wnosić na konto
(UWAGA: inny numer subkonta w porównaniu do konferencji w 2012 r.):

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa
Numer rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230
z dopiskiem: 507-20-080200-K00202-99 oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika (tytuł przelewu „opłata konferencyjna” nie powinien zawierać rozróżnienia „z publikacją” lub „bez publikacji”)