Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej (Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW) zaprasza na konferencję naukową nt.

RYNKI CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH W SEKTORZE AGROBIZNESU

X z cyklu konferencji „Przemiany w gospodarce żywnościowej

w krajach europejskich”

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2018 r. w Warszawie.

Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z abstraktem:

 • formularz rejestracyjny

Przesłane i zaakceptowane referaty zostaną opublikowane w jednym z czterech periodyków.

Do pobrania:

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 1. Teorie funkcjonowania rynków czynników wytwórczych
 2. Unijna i krajowa polityka gospodarcza wobec rynków czynników wytwórczych w agrobiznesie
 3. Popyt i podaż czynników produkcji w gospodarce rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich
 4. Regulacja rynków czynników wytwórczych w agrobiznesie
 5. Mobilność czynników produkcji a sektor rolno-żywnościowy
 6. Wynagrodzenia czynników wytwórczych
 7. Finansowe aspekty rynków czynników produkcji

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW
 • Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. nadz. SGGW
 • Dr hab. Sylwester Kozak, prof. nadz. SGGW
 • Dr hab. Aldona Zawojska, prof. nadz. SGGW
 • Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz
 • Prof. dr hab. Jan Hybel, prof. emerytowany SGGW
 • Dr hab. Maria Zajączkowska, prof. emerytowany SGGW
 • Dr inż. Piotr Adamczyk
 • Dr inż. Agnieszka Borowska
 • Dr inż. Mariusz Chądrzyński,
 • Dr Ewa Ferens,
 • Dr inż. Kinga Gruziel
 • Dr Dorota Kmieć
 • Dr inż. Jacek Maśniak
 • Dr inż. Małgorzata Raczkowska,
 • Dr Monika Utzig,
 • Dr Michał Wielechowski,
 • Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW

Sekretarze:

 • Dr inż. Jacek Maśniak
 • Dr inż. Piotr Adamczyk
  Kontakt:
  tel.: (+48 22) 59 340 33, (+48 22) 59 340 30
  e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl

Członkowie

 • Dr hab. Aldona Zawojska, prof. nadz. SGGW
 • Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz
 • Dr inż. Agnieszka Borowska,
 • dr inż. Mariusz Chądrzyński,
 • dr Ewa Ferens,
 • dr inż. Kinga Gruziel,
 • dr Anna Kłoczko-Gajewska,
 • dr inż. Aneta Mikuła
 • dr inż. Małgorzata Raczkowska,
 • dr Monika Utzig,
 • dr Michał Wielechowski,
 • dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal,
 • mgr Arkadiusz Weremczuk,
 • mgr Adam Zając
 • mgr inż. Anna Urbanek,
 • mgr Beata Horbowiec-Janucik,

KALENDARIUM KONFERENCJI

 • 30.06.2018 r. Zgłoszenie udziału w konferencji i przesłanie głównych tez artykułu (abstrakt), rejestracja na stronie: http://keipg.ieif.sggw.pl/konferencje/
 • 20.07.2018 r. Akceptacja zgłoszonych abstraktów i kwalifikacja artykułów do czasopism
 • 30.09.2018 r. Przesłanie pełnych tekstów artykułów na adres e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl
 • 30.09.2018 r. Ostateczny termin opłaty konferencyjnej i wysłania potwierdzenia

Artykuły przysłane po terminie nie będą przyjmowane.

PUBLIKACJA

Wszystkie artykuły podlegają podwójnej recenzji.

Zgłoszone w formie abstraktu propozycje publikacji (w języku polskim lub angielskim) zostaną zakwalifikowane do jednego z następujących czasopism:

 • Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia (15 pkt)
 • Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (14 pkt)
 • Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (13 pkt)
 • Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego (13 pkt)

Po kwalifikacji prosimy o przygotowanie artykułu zgodnie z wymogami wskazanego czasopisma znajdującymi się na stronie internetowej:

 • Acta….: http://acta_oeconomia.sggw.pl/
 • Roczniki…:www.wne.sggw.pl/czasopisma/roczniki-naukowe-ekonomii-rolnictwa-i-rozwoju-obszarow-wiejskich/
 • Ekonomika…: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/ekonomika-i-organizacja-gospodarki-zywnosciowej/
 • Problemy…: http://prs.wne.sggw.pl/

Warunkiem publikacji jest otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji.

OPŁATY

Koszt uczestnictwa w konferencji z publikacją wynosi 1250 zł i obejmuje: publikację artykułu, uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz obiad.

Koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji (w tym z możliwością wygłoszenia referatu) wynosi 300 zł i obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz obiad.

W przypadku uczestnictwa kilku współautorów artykułu, pełna opłata (1250 zł) dotyczy jednego autora, dla pozostałych osób opłata za uczestnictwo wynosi po 300 zł.

W przypadku niezakwalifikowania artykułu do publikacji pobrana będzie opłata organizacyjna

w wysokości 300 zł.

Nie przewiduje się publikacji artykułu bez udziału w konferencji.

Proces recenzji artykułu zostanie uruchomiony po otrzymaniu wpłaty.

Nie przewiduje się zwrotu opłaty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 01.11.2018 r.

Opłaty należy wnosić na konto

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bank: Bank Pekao S.A. O/Warszawa

Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

z dopiskiem: 507-20-080200-Q00115-99 + imię i nazwisko uczestnika

ADRES Organizatora

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

ul. Nowoursynowska 166, budynek 5

02-787 Warszawa

Tel. (+48 22) 593 40 30, 593 40 33

Fax (+48 22) 593 40 31

kepg@sggw.pl