Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej (Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW) zaprasza na konferencję naukową nt.

MIEJSCE WOLNEGO RYNKU

W GOSPODARCE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEJ

IX z cyklu konferencji „Przemiany w gospodarce żywnościowej

w krajach europejskich”

Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w Warszawie.

 

Zgłoszenia i referaty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

kepg_konferencja_2017@sggw.pl

Przesłane i zaakceptowane referaty zostaną opublikowane w jednym z czterech periodyków.

E N G L I S H V E R S I O N

Do pobrania:

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 1. Wolność gospodarcza i wolny rynek w teorii ekonomii
 2. Zakres i znaczenie wolnego rynku w gospodarce żywnościowej różnych krajów świata
 3. Unijna i krajowa polityka gospodarcza wobec gospodarki rolno-żywnościowej
 4. Koszty i korzyści interwencjonizmu w gospodarce żywnościowej
 5. Liberalizacja przepływu czynników produkcji a sektor rolno-żywnościowy
 6. Liberalizacja międzynarodowego handlu produktami rolno-spożywczymi
 7. Wolny rynek w percepcji podmiotów sektora agrobiznesu

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

 • Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz – przewodniczący
 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW
 • Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. nadz. SGGW
 • Dr hab. Sylwester Kozak, prof. nadz. SGGW
 • Dr hab. Aldona Zawojska
 • Prof. dr hab. Jan Hybel, prof. emerytowany SGGW
 • Dr hab. Maria Zajączkowska, prof. emerytowany SGGW
 • Dr inż. Piotr Adamczyk
 • Dr inż. Agnieszka Borowska
 • Dr Dorota Kmieć
 • Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz

Sekretarze:

Dr Dorota Kmieć (+48 22) 59 340 29, (+48 22) 59 340 30

Dr inż. Piotr Adamczyk

Członkowie

 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW
 • Dr hab. Aldona Zawojska
 • Dr inż. Agnieszka Borowska,
 • dr inż. Mariusz Chądrzyński,
 • dr Ewa Ferens,
 • dr inż. Kinga Gruziel,
 • dr Anna Kłoczko-Gajewska,
 • dr inż. Aneta Mikuła
 • dr inż. Jacek Maśniak,
 • dr inż. Małgorzata Raczkowska,
 • dr Monika Utzig,
 • dr Michał Wielechowski,
 • dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal,
 • mgr Arkadiusz Weremczuk,
 • mgr inż. Anna Urbanek,
 • mgr Beata Horbowiec,
 • mgr Krzysztof Sobczak,
 • mgr Adam Zając

KALENDARIUM KONFERENCJI

 • 30.06.2017 r. Zgłoszenie udziału w konferencji i przesłanie głównych tez artykułu (abstrakt) na adres e-mail: kepg_konferencja_2017@sggw.pl
 • 22.07.2017 r. Akceptacja zgłoszonych abstraktów i kwalifikacja artykułów do czasopism
 • 30.09.2017 r. Przesłanie pełnych tekstów artykułów na adres e-mail: kepg_konferencja_2017@sggw.pl
 • 30.09.2017 r. Ostateczny termin opłaty konferencyjnej i wysłania potwierdzenia

 

Artykuły przysłane po terminie nie będą przyjmowane.

PUBLIKACJA

Wszystkie artykuły podlegają podwójnej recenzji.

Artykuły (w języku polskim lub angielskim) po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w jednym z następujących czasopism:

 • Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia (15 pkt)
 • Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (14 pkt)
 • Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (13 pkt)
 • Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego (13 pkt)

Po kwalifikacji prosimy o przygotowanie artykułu zgodnie z wymogami wskazanego czasopisma znajdującymi się na stronie internetowej:

Warunkiem publikacji jest otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji.

OPŁATY

Koszt uczestnictwa w konferencji z publikacją wynosi 1250 zł i obejmuje: publikację artykułu, uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz obiad.

Koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji (w tym z możliwością wygłoszenia referatu) wynosi 300 zł i obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz obiad.

W przypadku uczestnictwa kilku współautorów artykułu, pełna opłata (1250 zł) dotyczy jednego autora, dla pozostałych osób opłata za uczestnictwo wynosi po 300 zł.

W przypadku niezakwalifikowania artykułu do publikacji pobrana będzie opłata organizacyjna

w wysokości 300 zł.

Nie przewiduje się publikacji artykułu bez udziału w konferencji.

Proces recenzji artykułu zostanie uruchomiony po otrzymaniu wpłaty.

Nie przewiduje się zwrotu opłaty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 01.11.2017 r.

Opłaty należy wnosić na konto

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bank: Bank Pekao S.A. O/Warszawa

Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

z dopiskiem: 507-20-080200-P00116-99 + imię i nazwisko uczestnika

ADRES Organizatora

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166, budynek 5
02-787 Warszawa

Tel. (+48 22) 593 40 30, 593 40 29
Fax (+48 22) 593 40 31
kepg@sggw.pl

Szczegółowe informacje, w tym formularze zgłoszeniowe, wymogi edytorskie, program konferencji oraz dodatkowe informacje praktyczne są umieszczone na stronie WWW:

http://keipg.ieif.sggw.pl/konferencje/